Ο διάβολος ανακατεύει αλήθειες και ψέμματα – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ο διάβολος ανακατεύει αλήθειες και ψέμματα

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Τόν παρακάτω διάλογο τόν ἄκουσα μέ τά αὐτιά μου. Κάποιος ἄνθρωπος, ἐπηρεασμένος καί ἐντυπωσιασμένος ἀπ᾽ τίς φιλοσοφίες τῆς ἀνατολῆς καί ἀπ᾽ τά ὄμορφα καί μεγάλα λόγια τῶν γκουροῦ, προσπαθοῦσε νά πείση τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη γιά τήν ἀξία τους καί νά τόν κάνη νά τίς δεχθῆ… Κατέληξε λέγοντας:

— Γέροντα, εἶναι καλοί ἄνθρωποι…

—Κοίταξε νά δῆς… ἄν θέλης νά μέ ἀκούσης… Ὁ διάβολος μισεῖ τήν ἀλήθεια, μισεῖ καί τούς ἀνθρώπους καί προσπαθῆ νά τούς πλανήση… Ἀνακατεύει ἀλήθειες καί ψέμματα… Νά τί κάνει· ἔχεις ἄς ποῦμε ἕνα ἀληθινό μαργαριτάρι, τό παίρνει καί τό πετάει μέσα σέ ἕνα κουβά μέ ψεύτικα… Ἄντε!!! Τρέχα βρές το τώρα…

Ὁ διάβολος εἶναι τόσο πονηρός, πού θά μᾶς εἶχε ξεγελάσει ὅλους. Δέν τοῦ τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός. Δέν τόν ἀφήνει νά κρυφτῆ ὁλόκληρος. Ὄλο καί κάποια οὐρά, ὅλο καί κάποιο κέρατο θά ἐξέχη, γιά νά τό δῆ ὁ ἄνθρωπος, νά φοβηθῆ καί νά προσέξη… ἀλλά οὔτε καί τότε τό βάζει κάτω ὁ διάβολος… Τί λέει;… ποιό αὐτό;… δέν εἶναι κέρατο, εἶναι μελιτζάνα… προσπαθεῖ μέχρι τήν τελευταία στιγμή νά πλανήση τόν ἄνθρωπο.

Τί ἄλλο κάνει;… Βγάζει φωτοτυπίες τῆς ἀλήθειας!!! Αὐτοί παίρνουν πολλά δικά μας, Χριστιανικά, καί τά παρουσιάζουν δῆθεν σάν δική τους σοφία. Δέν λέει τό Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ διάβολος μετασχηματίζεται σέ ἄγγελο φωτός; Παριστάνει τόν καλό, τόν Ἅγιο, γιά νά πλανέψη τόν ἄνθρωπο…».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s